Статут закладу освіти

                                                                             

                                                           

                                                                        

                                                   2

 Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 4» Дніпропетровської міської ради, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.94р.,перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.03  № 3615,зареєстрованого з урахуванням змін до установчих документів 19.10.2009 р., номер запису 12241050004020417, 05.12.2011 р., номер запису 12241050007020417 та 24.02.2015 р. номер запису 12241050009020417, ідентифікаційний номер 26462656.

 

 

                                              І. Загальні положення

 

1.1.          КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 4 «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА- ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів ( І ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа, ІІІ ступінь – старша школа) з дошкільним навчальним закладом (дитячий садок),зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 р., перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.2003 р. № 3615, зареєстрований з урахуванням змін до установчих документів 19.10.2009 р., номер запису 12241050004020417,  05.12.2011 р., номер запису 12241050007020417 та від 24.02.2015 року номер запису 12241050009020417 знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста. Заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

1.2.           Місцезнаходження

 Адреса  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 4 «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ визначається: 49035, м. Дніпро, вул. Олександра Красносельського, 30 А, телефон 760-58-87. 

                                            

1.3.          КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ “НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 4 «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА –ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК)” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ,скорочена назва КЗО «НВК № 4» ДМР (далі НВК) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4.          Власником НВК є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

 

                                                            3

1.5.          Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти.

1.6.          Головними завданнями НВК є:

-         створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку;

-         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-         виховання громадянина України;                                         

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей   українського народу та інших народів і націй;

-         формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,

               свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здоро-

вого способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-         створення умов для оволодіння системою наукових знань про при-

роду, людину і суспільство.

1.7.          НВК в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту»,Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 779 (зі змінами), Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 (зі змінами) ,Положенням про НВК,затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 306  та  іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.                                                 

1.8.          НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9.          НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої та наукової діяльності;

                                                               4

-         дотримання фінансової дисципліни.

         1.10.У НВК визначена українська мова навчання, наказ управління освіти        департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р.  № 251 згідно з чинним законодавством, профілі  навчання відповідно до матеріально- технічного та кадрового забезпечення за напрямками:

технологічний, природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний.

1.11.НВК має право:

-         проходити в установленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експеримен-

тальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними

      інститутами та центрами проводити науково-дослідну,

     експериментальну, наукову роботу, що не суперечить законодавству

     України;

-         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої вла-

ди, юридичних і фізичних осіб;

-         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надход-

ження у порядку, визначеному законодавством України;

-         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 

1.12.У НВК створюються та функціонують:

предметні методичні комісії, творчі групи, динамічні групи та рада НВК, піклувальна рада, батьківський комітет.

 

1.13.Медичне обслуговування учнів та вихованців здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату НВК або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання

невідкладної медичної допомоги на до госпітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації ( у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

         До основних обов’язків медичних працівників НВК належать:

-         моніторинг стану здоров’я, фізичного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-         організація медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

                                                  5

-         здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;                                                   

-         медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;                                                  

-         проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

1.14.      НВК надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

1.15.      Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами що укладені між ними.

1.16.      Харчування забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування та за рахунок батьків.

 

                          ІІ. Організація навчально-виховного процесу

 

    Навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти, в навчальному закладі І-ІІІ ступенів навчально-виховний процес спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту початкової середньої освіти та Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

2.1.          НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою НВК.

2.2.          Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є ро-

бочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

      Робочий навчальний план НВК погоджується радою НВК і затверджується управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

  У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи ( щоденний, річний).                                                  

2.3.          Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.                                                     

2.4.          НВК здійснює навчально-виховний процес за денною  формою навчання.

2.5.          Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем дошкільного відділення протягом календарного року на

6

підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють , медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження та електронної реєстрації. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період ( 75 днів), прийом дитини після тривалої відсутності відбувається за наявністю медичної довідки про стан здоров’я. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу; у разі несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців та відсутності дитини в закладі без поважних причин понад 75 календарних днів.                                                 

2.6.          Зарахування учнів до НВК здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви ( для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження ( копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей, що вступають до першого класу).

   У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчан-

ня до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.7.          У школі першого ступеню навчання для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

                Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них

          здійснюється наказом директора НВК на підставі заяви батьків ( осіб, які  

          їх замінюють), визначається режим роботи групи  продовженого дня.                                                          

2.8.          Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня

          (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення   

          дітей.

У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю

зберігання,дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, кухаря,завгоспа, завідувача дошкільного відділення та керівника НВК.

 

                                                   7

2.9.          Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів  встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим     навчальним планом.

          Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і  закінчуються не  пізніше  1 липня поточного року.

            Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.10.      Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забо-

роняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

2.11.      За погодженням з  управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВК запроваджується                                                  графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не  повинна становити менш як 30 календарних днів для учнів та вихованців дошкільного відділення.

2.12.      Тривалість уроків та занять у НВК становить: у вихованців середньої групи – 20 хвилин, старшої групи – 25 хвилин,у перших класах- 35 хвилин, у других –четвертих класах- 40 хвилин, у п’ятих- одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за  погодженням з  управлінням освіти  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та  управлінням Держпродспожив служби в місті Дніпро.

2.13.      Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається роз-

кладом уроків та занять вихованців дошкільного відділення, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою НВК і затверджується директором.

    Тижневий режим роботи НВК затверджується у розкладі навчальних занять.

   Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.14.      Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визна-

чається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.                                                   

2.15.      Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

             У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні,

          у другому-одинадцятому  відповідно до загальної системи оцінювання.

          У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відобра-

 жаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та    державну підсумкову атестацію.                                        

2.16.      Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів та батьків класним керівником ( головою атестаційної комісії).

2.17.      Порядок переведення учнів НВК визначається  Порядком  переведення  учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного

                                                   8

класу , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 762 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 р.за № 924/27369.

2.18.      При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім бе-руться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.19.      Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний

ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

                 Порядок проведення державної підсумкової атестації  

          визначається  Положенням про державну підсумкову атестацію  

          учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого

         наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  року №

         1547 (далі МОН України), зареєстрованого  в Міністерстві   юстиції

         України 14.02.2015 р. за № 157/26602.                                     

2.20.      Учням, які закінчили певний ступінь НВК, видається відповідний документ про освіту:

          по закінченні початкової школи – табель успішності;

          по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню

          освіту;

          по закінченні НВК – атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.21. За високі показники у навчанні для учнів встановлюється форма морального заохочення: похвальні листи та грамоти.

 

                             ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.          Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:

    діти дошкільного віку ( від 3-х до 6-ти (7) років);

    учні;

    керівники;

    педагогічні працівники, вихователі, помічники вихователів;

    психолог, соціальний педагог,педагог-організатор,бібліотекар;

    допоміжний персонал;

    медичні працівники;

    батьки або особи, які їх замінюють.

                                                   

3.2.          Права і обов’язки дітей у сфері дошкільної освіти, учнів, педагогічних та

інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3.          Права дитини у сфері дошкільної освіти:                                                         

-         безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-         захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

 

 

                                                             9

-         захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-         здоровий спосіб життя.

3.4.          Учні мають право:

          - на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та

            позакласних занять;

         - на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-тех-

            нічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-                                           

            оздоровчою базою навчального закладу;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних

 видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах,   виставках, конкурсах тощо;

          -    брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-         брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-         на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 

3.5. Учні зобов’язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших  працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством  України                                                          

про працю, законами України “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту» та   іншими законодавчими актами.                                                    

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

-         захист професійної честі, гідності;

-         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

 

                                                        10

-         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-         виявлення педагогічної ініціативи;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-         участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;                                                                                   

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

-         на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених зако-нодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

          - виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового

           договору;

-         забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін

     відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних

     вимог;

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також

збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виховувати в учнів та вихованців повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань України;

-         готувати учнів та вихованців до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;                                                        

-         захищати учнів та вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;                                                

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

                                            11

-         брати участь у роботі педагогічної ради;

-         проходити щорічні медичні огляди і обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди в установленому законодавством порядку.

3.10. У НВК обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.                                    

            Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,   затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

          внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових

          обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами

 атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи      відповідно до чинного законодавства.                                                  

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів   громадського самоврядування;

-         звертатись до органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази НВК;

-         відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють,  зобов’язані:

          - своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному та

             навчальному закладі у встановленому порядку;

          - своєчасно вносити плату за прання білизни в дошкільному закладі;

-         своєчасно повідомляти НВК про можливість відсутності або хвороби дитини;

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;                                                                                                                                       

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;                                             

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

-         керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

                                          12

-         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

-         проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь в організації навчально-виховного процесу.                                           

3.15. Представники громадськості зобов’язані:

         дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази та розпорядження

         керівника НВК, рішення органів   громадського самоврядування, захищати   

 учнів, вихованців від всіляких форм  фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий спосіб  життя, шкідливість вживання алкоголю,  наркотиків,тютюну тощо.

 

                                                      

                         ІV. Управління навчальним закладом

 

4.1. Управління НВК здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке є представником власника.  Безпосереднє керівництво НВК здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи   не менш як 3 роки.

Директор НВК та його заступники призначаються і звільняються з   посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради. Призначення та звільнення заступників директора  здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування НВК є

       загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

         Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються                                   

       від таких трьох категорій:

-         працівників НВК – зборами трудового колективу;

-         учнів НВК другого-третього ступенів – класними зборами;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.                                                       

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 50%, учнів 50%, батьків і представників громадськості 50%.

  Термін їх повноважень становить 1 рік.                                          

  Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

   Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК, власник.

   Загальні збори:

-         обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

                                   

 

                                        13

-         заслуховують звіт директора і голови ради НВК;                                           

-         розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності НВК;

-         затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

-         приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє рада НВК.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-         сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;                                       

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

-         розширення колегіальних форм управління НВК;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є:

-         підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в НВК;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів, вихованців;                                                            

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;                                                  

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-         зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного  колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.                                         

   Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються  загальними зборами НВК.

                                                        14

             Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких  причин приймається виключно загальними зборами.

   На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада НВК діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;                                          

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

      Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

      Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, власника, а також членами ради.

      Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

      У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

       Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК, доводяться в 7-и  денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

         У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

     До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

4.3.5. Очолює раду НВК голова, який обирається із складу  ради.

            Голова ради може бути членом педагогічної ради.

            Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

            Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

            Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що  стосуються діяльності НВК, пов’язаної з організацією  навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.                                                           

4.3.6. Рада НВК:

-         організовує виконання рішень загальних зборів;                                            

-         вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;                                

-         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

-         затверджує режим роботи НВК;

-         сприяє формуванню мережі класів НВК, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

                                                             15

-         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК золотою медаллю “ За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі                                            

досягнення у навчанні ” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів ”;

-         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення

     питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-         виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями, вихованцями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         виносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків(осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, вихованцями;

-         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, вихованцям;

-         розглядає питання родинного виховання;                                                           

-         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів та вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;                                              

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;                                          

-         розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної, загальної середньої освіти учнями, вихованцями;

-         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, вихованців;

-         розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК; 

 

                                                         16

-         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;                                               

-         може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

         Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При НВК за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти

       піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи НВК, забезпечення доступності    загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем  навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у НВК;

-         зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

-         сприяння залученню додаткових джерел фінансування НВК;

-         організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів,вихованців, педагогічних працівників;

-         сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;

-         вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-         запобігання дитячій бездоглядності;

-         сприяння працевлаштуванню випускників НВК;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників та вихователів;

-         всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів, вихованців та НВК.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих

          органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.                                              

               Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК шляхом голосування простою більшістю голосів.

             Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.                                                  

             Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально- виховний процес ( відвідування уроків тощо) без згоди керівника НВК.

            У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на  загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,

суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         самоврядування;          

                                        17                               

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на

рік.

      Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини  і більш її членів.                                       

 Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

      Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

      Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

      Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу  НВК, батьків, громадськості. Їх виконання   організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування

на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

      З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та

секретар.

      Голова піклувальної ради:

-         скликає і координує роботу піклувальної рали;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-         представляє піклувальну раду в установах, підпрємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

     Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

-         вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника НВК, загальних зборів  пропозиції щодо зміцнення  матеріально-технічної, навчально- виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-  відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази НВК;

-         залучати додаткові джерела фінансування НВК;                                                        

-         вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної  і навчально-методичної бази НВК;

-         стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-         брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи НВК з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-         створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

 

 

                                            18

4.6.          Директор НВК:                                             

-         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує навчально-виховний процес;

-         забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-         відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-         створює необхідні умови для участі учнів, вихованців у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує права учнів, вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         призначає класних керівників, вихователів, завідуючих навчальних кабінетів, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів та дітей дошкільного віку;

-         здійснює контроль за проходженням працівників у встановлені терміни обов`язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-         розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов`язки працівників НВК;

-         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;                                                        

-         несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.                                         

4.7.          Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі

законодавства директором закладу і затверджується управлінням освіти    

  та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

     Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної

ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного

працівника.

      Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального

року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих

предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за

письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням

законодавства про працю.

                                                  19

4.8.          У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

      Головою педагогічної ради є директор НВК.

4.9.          Педагогічна рада розглядає питання:

-         удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК;

-         переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-         підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

-         морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

4.10.      Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до

          потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

             Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.      У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

                             V.Матеріально-технічна база

 

5.1.     Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю,  

        комунікації, обладнання, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі НВК.

5.2.     Майно НВК належить йому на правах оперативного управління   

відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту НВК та укладених ним угод.

5.3.     НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими

         природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та

         норм з їх охорони.

5.4.     Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК

        проводиться лише у випадках, передбачених чинним  законодавством.                                     

        Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.     Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК складається із

       навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої

        праці), а також спортивного та актового залів, бібліотеки, архіву, музею,

медичного, лінгафонного ,комп`ютерного і мультимедійного кабінетів, їдальні та   приміщень дитячого садка.  

 5.6.НВК має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик,

       ігрові майданчики, зона відпочинку.

 

 

 

                                                      20

 

                      VІ. Фінансово-господарська діяльність

    

6.1.Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі його кошторису.

6.2.Джерелами формування кошторису НВК є:

-         майно власника;

-         кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів загальної середньої освіти та дошкільної освіти;

-         кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

-         доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

-         благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3.У НВК створюється фонд загального обов`язкового навчання, який  

      формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів,вихованців

за рахунок коштів власника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел. Кошти фонду загального обов`язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку  в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

      Облік і використання коштів фонду загального обов`язкового навчання  

здійснюється НВК відповідно до порядку, передбаченого чинним   законодавством.

    Контроль за правильним використанням коштів фонду загального    обов`язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.4.НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші

      матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства,  

      установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних                                                        

      надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов

      колективу.                                                  

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається  

      законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і

      науки  України та інших органів виконавчої влади, яким

підпорядкований НВК. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.                                             

6.6.Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. НВК є неприбутковою установою.

6.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

                                                         21

6.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань), та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

6.10. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється або самостійно, або централізовано.

                                                   

 

                                VІІ. Міжнародне співробітництво

 

7.1. НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів. Встановлювати відповідно до законодавства прямі зв`язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.НВК має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об`єднаннями інших країн.

 

                                VІІІ. Контроль за діяльністю НВК

 

8.1.Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти, дошкільної освіти.

 

8.2.Державний контроль здійснюють  Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), власник, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

8.3.Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

                                                      

8.4.У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов`язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов`язаних з його навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

 

                                                                     

                         ІХ. Реорганізація або ліквідація НВК

 

9.1.  Припинення роботи НВК здійснюється шляхом реорганізації (злиття,

        приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках,

        передбачених законодавством, – за рішенням суду.

                                                          22

 

        Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною   власником,  

а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією,   призначеною цим органом.

        З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження   щодо управління НВК.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані

 іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до   доходу бюджету.

9.4.У випадку реорганізації права та зобов`язання НВК переходять до

      правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених

      навчальних закладів.

9.5. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.